Bugün 16 Temmuz 2020, Perşembe         
Bizi Takip Edin!   
 
 SİSTEM İSTATİSTİKLERİ
Bugün Dün Toplam
0
6
3.507

 

Seçim Yönetmeliği

BAK-SEN

BAĞIMSIZ KAMU ÇALIŞANLARI SENDİKASI
SEÇİM YÖNETMELİĞİ

 


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Amaç
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; BAK-SEN delege, üst kurul delegesi, şube ve Genel Merkez zorunlu organlarının seçimi ile il, ilçe, iş yeri temsilcisi seçim usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik; BAK-SEN delege, üst kurul delegesi, şube ve Genel Merkez zorunlu organlarının seçimi ile il, ilçe, iş yeri temsilcisi seçimlerine ilişkin iş ve işlemleri kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik; 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu ile BAĞIMSIZ KAMU ÇALIŞANLARI SENDİKASI Ana Tüzüğüne göre hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;
         a)   Merkez: BAK-SEN  Genel Merkezi’ni,
         b)   Kanun: ; 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nu,
         c)   Tüzük:  BAK-SEN  Ana Tüzüğü’nü,
         ç)   İş yeri: Kurumlar ile kamu hizmetinin yürütüldüğü yerleri ve hizmetin niteliği ve yürütülmesi

               bakımından tüm birimleri,
         d)   Seçim Çevresi: Şube, il / ilçe temsilciliği faaliyet alanına giren iş yerlerinin tümünü,
         e)   Seçim Ünitesi: Seçim çevresindeki sandığa dahil iş yerlerini ve birimleri,
         f)   Seçmen: Delege seçimlerinde oy kullanacak üyeyi,
         g)   İş Yeri Sendika Temsilcisi: Bir iş yerinde en çok üye kaydetmiş sendikaca o iş yerinden seçilen

               kamu görevlisini,
         ğ)   Sendika İş Yeri Temsilcisi: Bir iş yerinde en çok üye kaydetmiş sendika dışındaki her bir    

               sendika tarafından o iş yerinde seçilen kamu görevlisini,
         h)   Delege: Şube Genel Kurullarında üyeleri temsilen görev yapan seçilmiş kişiyi,
          ı)   Üst Kurul Delegesi: Genel Merkez Genel Kurullarında üyeleri temsilen görev yapan seçilmiş

                kişiyi,
          i)    Aday: Delege olmak veya Sendika’nın çeşitli organlarında görev almak için müracaat eden

                üyeleri,
          j)    Oy Pusulası: Sendika / Şube genel kurulu seçimlerinde seçim kurulu başkanı olan hâkim

                tarafından, delege seçimlerinde ise sandık kurulu tarafından onaylanmış adayları gösterir listeyi,

          k)   Sendika internet sayfası / adresi: bak-sen.org.tr’yi,
ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler


Seçimlerin Yapılışı
Madde 5- Seçimler serbest, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre yapılır. Şube/Genel Merkez zorunlu organlarının seçimi ise yargı gözetiminde yapılır. Genel yönetim kuruluna/Şube Yönetim Kuruluna Genel Denetleme / Şube Denetleme Kuruluna, Genel Disiplin/Şube Disiplin Kuruluna aday olacak üyelerin isimleri alfabetik sıraya göre sıralanır ve aldıkları oy oranına göre asıl ve yedek seçilenler belirlenir. (Oy Pusulası)

Seçimlerin Yapılacağı Gün ve Zaman
Madde 6-
Şube/Genel Merkez genel kurulları öncelikle cumartesi ve/veya pazar günleri, delege seçimleri ise mesai günlerinde ya da Genel Merkez ile koordine edilerek Şube Yönetim Kurulunca belirlenecek gün ve saatlerde yapılır. Toplantı ve seçimlerin, üyelere duyurulan gün ve saatte yapılması esastır. Görüşmelerin ve seçimlerin aynı gün 9.00-17.00 saatleri arasında tamamlanacak şekilde düzenlenme yapılmasına özen gösterilir.

Oy Kullanma
Madde 7- Delege seçimlerinde kesinleşmiş üye listesinde adı yazılı olan üyeler, şube genel kurulu seçimlerinde delege listesinde adı yazılı olan delegeler, seçime üye ile gidiliyorsa listede yazılı olan üyeler, Genel Merkez Genel Kurul Seçimlerinde bu Yönetmelik'in 36'ncı maddesine göre tespit edilen üst kurul delegeleri oy kullanır. Listede adı yazılı bulunmayan üst kurul delegesi / delege veya üyeler oy kullanamazlar. Seçim döneminde fiilen üyeliği devam eden ve yönetim kurulu kararıyla üyeliği kabul edilip seçim kuruluna bildirilmiş kişiler oy kullanma hakkına sahiptir.
        Oylar, Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı veya T.C.Kimlik Numarası bulunan oy verenin kimliğini tespite yarayacak nitelikte resmî kimlik belgesi ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır.
        Genel Merkez / Şube genel kurullarında; oylar, oy verme sırasında sandık kurulu başkanı tarafından verilen, adayları gösterir seçim kurulu başkanınca mühürlenmiş listedeki delege isimlerinin işaretlenmesi suretiyle kullanılır. Seçilecek organı oluşturan üye sayısından fazla adayın işaretlendiği oy pusulaları, diğer kâğıtlara yazılan oylar ve oy pusulasında sonuçları tereddüde düşürecek şekilde yazım ve üzerinde imza, ad, soyad gibi oy kullananın kimliğini ifşa edecek bilgi yazı veya karalama bulunan oylar geçersiz sayılacaktır.
Delege seçimleri oy verme işlemi sırasında hiç kimse kendisinin veya herhangi bir üyenin delege seçilmesi veya seçilmemesi için propaganda yapamaz. Sandık kurullarının görevlerine kimse müdahalede bulunamaz.
Adaylarda aranacak şartlar
Madde 8- Delege olmak veya zorunlu organlarda görev almak isteyen adayların BAK-SEN üyesi olması ve hizmet kolundaki bir kurumda fiilen görev yapması şarttır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Temsilciliklerin belirlenmesi
İl ve İlçe Temsilciliğinin Belirlenmesi
Madde 9- İl/İlçe Temsilcilikleri Tüzüğün 42-A/1 maddesine göre Genel Merkez Yönetim Kurulunca, üye sayısı 100’ün üzerinde olan ancak şube açılmasında gerek veya imkân görülmeyen il merkezlerinde Genel Merkeze bağlı olarak faaliyet göstermek üzere seçilen en az 3 en fazla 7 üyeden oluşan, Genel Kurul dönemi kadar süre için; ancak yenisi atanıncaya kadar faaliyet ve yetkilerini kullanmak üzere unvanlı olarak görevlendirilir.

İş Yeri Sendika Temsilcileri ve Sendika İşyeri Temsilcilerinin Belirlenmesi
Madde 11- İşyeri sendika temsilcileri ve sendika işyeri temsilcileri Tüzüğün 42-B/1 maddesine göre seçimle belirlenen ve Şube Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından, iş yerindeki kamu görevlisi sayısına göre Kanun’da belirtilen sayılar kadar olmak üzere bir Genel Kurul dönemi kadar süre için; ancak yenisi seçilinceye kadar faaliyet ve yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilir. İş yerinde birden fazla İş yeri temsilcisi olması halinde temsilcilerden biri Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından baş temsilci olarak görevlendirilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Şube Delege Seçimi

Şube Genel Kurulunun Teşekkülü ve Seçim Bölgelerinin Delege Sayıları
Madde 12- Üye sayısı 1.000’e (dahil) kadar olan Şubelerin genel kurulları üyelerden oluşur.
        Şube genel kurulu, delege seçiminin başlatıldığı tarihteki üye sayısının (bu kapsamda nitelikli bir tespit yapılamıyor ise Tüzüğün 14’üncü maddesinde belirtilen esaslara göre şube genel kurul seçiminin yapıldığı tarihten önceki Kanun'un 30'uncu maddesi uyarınca tespit edilmiş seçim çevresine dahil üye sayısının, bu kapsamda yapılmış bir tespit yok ise bir önceki Genel Merkez Genel Kurulunda o ili temsil eden üye sayısının) 1.000’i geçmesi halinde, şube faaliyet alanındaki üye sayısının %10’u kadar, üyeler arasından seçilen delegeler ve şube yönetim kurulu ve denetleme kurulu asıl üyelerinden oluşur. Üyeler tarafından seçilecek delege sayısı iki yüzden fazla elliden az olamayacak şekilde oranlama yapılarak tespit edilir.
        Delegeler, iş yerlerinde ayrı ayrı eşit, gizli oy, açık döküm ve ayırım ile en çok oy alanlar sırasına göre seçilirler. Şube Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen ve Genel Merkez tarafından onaylanan Şube üye sayısı, tespit edilen delege sayısına bölünerek kaç üyeye bir delege düşeceği belirlenir.

Üye Listeleri ve İtiraz
Madde 13- Delege seçimlerine katılacak üyelerin; iş yeri, üye numarası, ad ve soyadları, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını belirten EK-A Üye Listeleri bu yönetmeliğin 12’nci maddesi hükümleri gereği tespit edilip, onaylanarak ilgili iş yerlerine veya BAK-SEN internet sayfasına, delege seçim tarihinden en az 5 gün önce tutanakla asılır / ilan edilir. Askı süresi 48 saattir. Listede ismi bulunmayanlar veya başka sebeple itirazı olanlar, askı süresi içerisinde itiraz edebilirler.
        Askıya çıkarılan üye listelerine itirazlar şube başkanlığınca incelenir ve itirazın haklı görülmesi halinde, itirazı yapan üyenin ismi listeye eklenir ve/veya listede gerekli düzenleme yapılır. Haklı görülmezse, durum gerekçeleriyle birlikte Genel Merkez’e bildirilir. Merkez itirazı haklı bulursa itirazda bulunan üye listeye alınır. Merkezin kararı şubeye tebliği ile listeler kesinleşir.
Sandık ve Seçim Tasnif Kurulu Adaylıklarının Alınması ve Tespiti
Madde 14- Sandık ve Seçim Tasnif Kurulu, öncelikle Genel Merkez tarafından yazılı yetki verilmiş (ve  bak-sen.org.tr. de kimlik bilgileri yayımlanan) bir il bşk./bşk.yrd., il, ilçe veya iş yeri temsilcisi ya da üyenin başkanlığında, 2’si üye olmak üzere 3 üyeden oluşur.
        Delegelik ile Sandık ve Seçim Tasnif Kurullarının adaylık müracaatları, itirazlar, tespit ve listelerin kesinleştirme işlemlerinin birlikte yürütülmesine özen gösterilir.
        Her seçim ünitesinde görevli üyelerden, aynı ünitede delege adayı olmamak koşuluyla Sandık ve Seçim Tasnif Kurulu’nda görev almak isteyenler EK-B Sandık ve Seçim Tasnif Kurulu Adaylık Belgesi veya dilekçeyle başvurarak dâhil oldukları seçim ünitesindeki sandık için, delege adayları ise dâhil oldukları sandık dışındaki başka üniteler için müracaat edebilirler.

        Ünitelere göre üye listelerin ilan edilmesiyle birlikte delege adaylık müracaat süresi içinde Sandık ve Seçim Tasnif Kurulu üyesi olmak isteyenler şube yönetim kuruluna yazılı olarak müracaat edebilirler. Müracaatlar şube gelen evrak defterine kaydedilerek evrak kayıt tarih ve sayısı verilir. Sandık ve Seçim Tasnif Kurulu adaylık müracaatları Şube Başkanı, Başkanın bulunmadığı durumlarda Genel Sekreter veya Bşk.Yrd.Tşk.sorumlusu ve Şube Bşk.Yrd.larından birisinin imzası ile onaylanır. Müracaatları uygun bulunmayanların belgeleri gerekçeleriyle birlikte 24 saat içinde Genel Merkez’e bildirilir. Genel Merkez itirazın ulaşmasını müteakip 24 saat içinde konu hakkında kararını verir. Genel Merkez müracaatı uygun bulmaz ise gerekçeleri ile birlikte adaya tebligat yapılır ve durum şubeye bildirilir. Genel Merkez Sandık ve Seçim Tasnif Kurulu adaylık müracaatını uygun bulursa Merkezin kararı şubeye bildirilir ve üye Sandık ve Seçim Tasnif Kurulu Aday Listesine alınır.
        Yeterli müracaatın olmaması halinde, Şube Yönetim Kurulu tarafından öncelikle müracaat eden üyeler arasından Sandık ve Seçim Tasnif Kurulu oluşturulur.
        Oluşturulan EK-F formattaki Sandık ve Seçim Tasnif Kurulu Aday Listeleri yedekleriyle birlikte 48 saat süreyle iş yerinde veya Sendika internet sayfasında ilan edilir ve itirazlar için 48 saat süre tanınır. Yapılan itirazlar da yine aynı şekilde değerlendirilerek iş yerinde veya Sendika internet sayfasında seçim üniteleri itibariyle listelenerek askıya çıkarılır / ilan edilir. İl bşk./bşk.yrd., il, ilçe veya iş yeri temsilcileri tarafından alınacak çıktı Sandık ve Seçim Tasnif Kurulu üyelerine tebliğ edilir. Tebliğ belgesi, oy pusulaları ve sandık sonuç tutanağı ile birlikte Genel Merkeze gönderilmek üzere muhafaza edilir.
Delege Adaylıklarının Alınması ve Tespiti
Madde 15-  Delege adaylarının adaylık müracaatlarını sağlamak için üye listelerinin ilanından 48 saat sonra delege adaylık müracaatları, dilekçeyle en az 48 saat süre tanınarak alınır. Delege adaylık müracaatlarının alınmaya başlandığı ve delege olmak isteyen adayların şube yönetim kuruluna müracaatlarının gerektiği hususları iş yeri ilan tahtalarında veya Sendika internet sayfasında ilan edilir. Yapılan ilanlara ilişkin EK-D İlan Asma Tutanağı tanzim edilir.
        Üyeler iş yerlerinin dâhil olduğu seçim ünitelerinden aday olabilirler. Delege adaylık müracaatları şube gelen evrak defterine kaydedilerek evrak kayıt tarih ve sayısı verilir. Delege adaylık müracaatları Şube Başkanı, Başkanın bulunmadığı durumlarda Genel Sekreter veya Bşk.Yrd.Tşk.sorumlusu ve Şube Bşk.Yrd.larından birisinin imzası ile onaylanır. Müracaatları uygun bulunmayanların belgeleri gerekçeleriyle birlikte 24 saat içinde Genel Merkez’e bildirilir. Genel Merkez delege adaylık müracaatını uygun bulmaz ise gerekçeleri ile birlikte adaya tebligat yapılır ve durum şubeye bildirilir. Genel Merkez delege adaylık müracaatını uygun bulursa Aday Listesine alınır. Delege Aday Listeleri 48 saat süreyle iş yerinde veya Sendika internet sayfasında ilan edilir ve itirazlar için 48 saat süre tanınır. Yapılan itirazlar da yine aynı şekilde değerlendirilerek kesinleşmiş delege adaylıkları iş yerinde veya Sendika internet sayfasında adayların adları ve soyadları esas olmak üzere alfabetik sıraya göre, seçim üniteleri itibariyle listelenerek askıya çıkarılır / ilan edilir.
        Sandık – Ünitelerden çıkabilecek azami delege sayısına kadar aday bulunan sandık –üniteler için Kesinleşmiş Listelerdeki Sandık ve Seçim Tasnif Kurulu üyelikleri yayımlanmaz, bu kısma “Sandık-Ünitede azami seçilecek delege sayısında aday bulunması nedeniyle adayların delege olarak atanacakları belirtilerek sandık seçim ve tasnif kurulu görevlendirilmeyeceği ve ilgili sandık – ünite için iş yerinde seçim icra edilmeyeceği” belirtilir ve Kesinleşmiş Listele bu şekilde ilan edilir / yayımlanır.
        Seçim icra edilecek sandık – ünitelerde delege aday listeleri, şube yönetim kurulunca Delege Seçimi Oy Pusulası haline getirilir ve oy kullanacak üyelere yetecek sayıda çoğaltılarak mühürlenir.
Delege Seçim Tarihinin İlanı
Madde 16- Seçimlerden en az 24 saat önce şube yönetim kurulu;
        a) Seçimlerin yapılacağı yeri (Şube delege seçimi ile il, ilçe ve iş yeri temsilciliklerindeki üst kurul delege seçimleri öncelikle iş yerlerinde yapılır. İş yerinin uygun olmaması veya fiziki imkânsızlık halinde iş yeri dışında belirlenecek yerde yapılır.)
        b) Seçim gününü,
        c) Oy kullanma işleminin başlayış ve bitiş saatlerini,
        ç) Ünitelere göre oy kullanacak kesinleşen üye listesini,
        d) Kesinleşmiş Sandık ve Seçim Tasnif Kurulu Listesini,
        e) Kesinleşmiş Delege aday listesini,
        f) Tüzük ve Bu Yönetmelik dışında varsa oy kullanma sırasında uyulacak kuralları, şube binasına, Sendika İnternet Sayfasına veya temsilciler vasıtasıyla iş yerlerine asmak suretiyle ilan eder. Askı süresi 24 saatten az olamaz. İlanın yapıldığı EK-D İlan Asma Tutanağı ile belgelenir.  İlan süresi sonunda EK-E İlan İndirme Tutanağı ile indirilir.
        Delege aday listesinde ismi bulunmayanlar veya başka sebeple itirazı olanlar, askı süresi içerisinde itiraz edebilirler. İtirazlar, şube başkanlığınca incelenir ve en geç 48 saat içinde sonuçlandırılır. İtirazın haklı görülmesi halinde, itirazı yapan delege adayının ismi listeye eklenir. Haklı görülmezse, durum gerekçeleriyle birlikte en geç 24 saat içinde Genel Merkez’e bildirilir. Merkez itirazı haklı bulursa itirazda bulunan delege adayı listeye alınır.  Merkezin kararının şubeye tebliği ile delege aday listesi kesinleşir. Aday listesi kesinleşmeden delege seçimi yapılmaz. Askıya çıkarıldıktan / ilan edildikten sonra en az 24 saat geçmeden iş yerlerinde delege seçimleri yapılamaz.
Seçimlerde Gözlemci Görevlendirmesi
Madde 17- Şube Yönetim Kurulu veya İl temsilciliklerinin talebi ve / veya Genel Merkezin kararıyla delege seçimleri ile şube genel kurullarında görevlendirilmek üzere gereği kadar gözlemci görevlendirilebilir.
Sandık ve Seçim Tasnif Kurulunun görevleri
Madde 18- Sandık ve Seçim Tasnif Kurulunun görevleri seçim sonuçlarının tespiti ve zaptın tutulmasına kadar devam eder.
Sandık ve Seçim Tasnif Kurulu, seçim başlamadan en az yarım saat önce;
a) Seçmen listelerinin tasdikli bir suretini,
b) Zarf (mümkünse BAK-SEN logolu veya mühürlü) ve oy sandığını,
c) Seçim sonuç cetvelini,
ç) Seçim bölgesine ait delege adayları listesinin tasdikli suretini,
d) Mühürlenmek üzere ip ve mumu (yoksa şube yönetim kurulu / il temsilciliğinden imza/mühür ve bant usulüyle kapatılır.) teslim alır.
        Şube yönetim kurulu imkânları dâhilinde sandık temin edilememesi durumunda Genel Merkez ile koordine edilerek Sandık ve Tasnif  Kurulu tarafından mahallinde bulunan yerel yönetimler ile sendika, oda ve borsa gibi sivil toplum örgütlerinden oy verme gününde kullanılmak üzere sandık temin edilir. Temin edilememesi halinde evsafa uygun (üniteye dâhil üye sayısına göre tüm zarfları alacak kapalı ve oy atma yeri hazırlanmış) sandık oluşturulur.
        Üyelerin gizli oy hakkını kullanabilmelerini sağlayacak bir paravan oluşturulur.
        EK-A Oy Kullanacak Üye Listesi ile ünitelere göre delege adaylarını gösterir Delege Seçimi Oy Pusulası şube yönetim kurulu / il temsilciliğinden mühürlü ve sayılmış olarak veya ulaşım imkânının bulunmadığı durumlarda Sendikamız tarafından internet üzerinden yapılacak bildirimden çıktı alınarak sandıkta oy kullanacak üye sayısı kadar çoğaltılıp her pusulanın arkası seçim saatinden önce il, ilçe veya iş yeri temsilcisi ile Sandık ve Tasnif Kurulu üyeleri tarafından imzalanır ve sandık kuruluna sayı ile verilir. Sandık kurulu bu oy pusulaları ile zarfların zayi olmamasına dikkat eder, aksi halde eksik çıkmasından sorumludur. Kullanılmayan oy ve zarflar şube yönetim kuruluna tutanakla teslim edilir.
        Oy verme işlemi başlamadan önce sandığın boş olduğu tespit edilerek seçimin başlaması için EK-G Seçim İçin Sandık Hazırlama ve Kapanış Tutanağı tanzim edilecek ve oy verme işlemine başlanacaktır.
        Oy vermek için gelen üyenin kimlik bilgisi kontrol edildikten sonra listedeki imza bölümüne imza atması suretiyle oy kullandırılacaktır.
        Seçim üyeler arasından gizli oy açık sayım ve döküm esasına göre yapılır, seçimde çoğunluk şartı aranmaz, üyelerin delege seçilmesini engelleyici hiçbir eylem ve faaliyette bulunulmaması için gerekli tedbirleri alır.
        Liste üyeye imzalatıldıktan sonra bir adet zarf ve mühürlü / Sandık seçim ve Tasnif  Kurulu tarafından arkası imzalanmış oy pusulası teslim edilir. Üye, paravanlı bölümde oyunu kullanır. Paravanlı bölüme üye var iken başkasının girmesine müsaade edilmez. Üye yok iken en az ikili olmak üzere sadece sandık kurulu üyeleri girebilir.
        Oy pusulasına sandığın oluşturulduğu ünitede seçilecek delege sayısı kadar adayların hizasındaki boşluğa tereddüde yer bırakmayacak şekilde işaretleme yapılarak (X işareti konularak) oy kullanılır.
        Sandık ve Secim Tasnif Kurulu üyeleri son üye oy kullanıncaya kadar seçim bitiş saatini bekleyecektir. Ancak listedeki tüm üyelerin oy kullandığı sandıklarda seçim bitiş saati beklenmeksizin tasnif ve sayım işlemlerine başlanılacaktır. Oy kullanılan yerde tasnif ve sayım yapılacak düzen yok ise EK-H Seçimi Bitirme ve Sandık Kapama Tutanağı ile sandığı kapatarak tasnif ve sayım yerine geçecektir. Sandık ve Tasnif Kurulu bu konuyla ilgili gerekli tedbirleri alacaktır.
        Sandık açılmadan önce; oy kullanan ve kullanmayan üyelerin adedi, seçmen listesindeki imzalar sayılarak tespit edilir ve tutanağa yazılır.
        Sandık açılır ve sandıktan çıkan zarflar sayılır. Sandıktan çıkan zarfların adedi imzaların miktarından fazla olursa fazla miktar kadar zarf, zarflar arasından çekilerek iptal edilir ve tutanağa yazılarak tasnif işlemine geçilir. Tasnif işlemleri oy kullanılmaya başlanıldığından itibaren en kısa sürede sonuçlandırılacaktır.
        Oy verme, oyların tasnifi ve sayımı sırasında çıkabilecek ihtilafların giderilmesi için, lüzum görüldüğü takdirde Sendika Genel Merkezi tarafından, Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden birini veya o ilden her hangi birini görevlendirebilir. Her türlü gayrete rağmen; yetkililerin ihtilafları giderememesi halinde, hazırlanan rapora göre Sendika Genel Merkez Yönetim Kurulu gereken kararları alır ve uygular.
Seçimlerde uyulması gereken kurallar
Madde 19- Seçmenlerin görevleri şunlardır:
        a)      Seçmen listesini imzalayan üye, matbu oy pusulasını zarfa koyar ve ağzını kapatır ve sandık

                 kurulu huzurunda sandığa atar.
        b)      Her üye kendi adına oy kullanır. Vekâletle oy kullanılamaz.
        c)      Üye oyunu serbest olarak kullanır. Üyeye, kimsenin hiçbir şekilde müdahale etmeye hakkı yoktur.
        ç)      Üye, oyun geçersizliğine neden olunmaması için oy işaretlemelerinde ve mürekkep yayılması

                 nedeniyle oy pusulasının katlanması hususunda dikkatli hareket eder.
        d)      Başka kâğıtlara yazılan oylar geçersiz sayılacaktır.
        e)      Oy pusulalarına, oyun kimin tarafından kullanıldığını belli eden bir ibare ve işaret konulamaz,

                 imza atılamaz. Bu gibi oy pusulaları ve zarflar geçersizdir.
        f)      Oy pusulasında sonuçları tereddüde düşürecek şekilde yazım ve karalama bulunan oylar geçersiz

                 sayılır.
        g)      Oy zarfı içine bir oy pusulası konur. Birden fazla olursa geçersiz sayılır.
        h)      Sandık Seçim ve Tasnif Kurulu üyelerinin imzası bulunmayan oylar geçersiz sayılır.
        ı)      Sandıkta oy kullanılan Ünitede seçilecek delege sayısından fazla adayın işaretlendiği oylar

                geçersiz sayılır.
        i)      Aday olmadığı halde, adı listeye yazılan ve işaretlenen kişilere verilen oylar geçersizdir. Ancak diğer adaylara verilen oylar geçerli sayılır. Oy pusulasının tümü geçersiz sayılamaz.

Delege seçim sonuçları ve ilanı
Madde 20- Seçim işleminin bitiminde delege adayları ve varsa istekli en fazla iki gözlemcinin de (sayım mekânına kesinlikle yaklaşılmamak şartıyla sadece uzaktan izlemek üzere) bulunduğu uygun bir yerde Sandık ve Seçim Tasnif Kurulu üyeleri tarafından EK-J utanağı ile sandık açılacak ve tasnif işlemine geçilecektir.
        Sayım işlemi EK-J Sandık Tasnif Tutanağına göre, her adayın karşısına her oy için bir (-) işareti konularak yapılır.
        Sayım işlemi tamamlandığında her adayın almış olduğu oy (-) işaretleri sayılarak tespit edilir ve toplam hanesine yazılır. Varsa adayların yazılı itirazları doğrultusunda değerlendirme yapılarak, itirazlar da belirtilecek şekilde tutanağa son hali verilir. Üye sayısına göre sandık/üniteden çıkacak son delege adaylığı için sıralamaya giren adayların aldıkları oyların eşit çıkması halinde son delege Kurul tarafından mahallinde hemen yapılan kura usulüne göre tespit edilir ve EK-İ Kura Usulü Seçim Sırası Belirleme Tutanağı düzenlenir.
        Adayların aldıkları oy miktarı ve varsa kuraya göre belirlenen aday tespit edildikten sonra adaylar, en çok oy alandan başlamak suretiyle oy miktarlarına göre 4 (dört) suret olarak düzenlenecek EK-K Sandık Seçim Sonuç Tutanağına yazılır. Bu suretle seçim bölgesinde delege seçilenler belirlenmiş olur. Sandık ve Tasnif Kurulu tarafından Tutanağın;
        -Bir nüshası sandık mahallinde en az 48 saat askıda kalmak üzere ilan edilir. Buna ilişkin EK-D İlan Asma Tutanağı ve EK-E İlan İndirme Tutanağı iş yeri temsilcisi tarafından/koordinesinde düzenlenir.
        -Bir nüshası posta ile ulaştırılması / haberdar edilmesinin uzun zaman alacağı durumlarda; Şubeye faks çekilmek üzere (şubede 48 saat süreyle ilan edilmek üzere ve uygun görülmesi halinde Sendika internet adresinde yayımlanmak maksadıyla) Sandık ve Seçim Tasnif Kurulu Başkanına verilir.
        -İki nüshası Şubede / Genel Merkezde 48 saat süreyle ilan edilmek / arşivlenmek üzere; üyelerce kullanılan oylar, oy kullanan üyeler tarafından imzalanmış EK-A Oy Kullanacak Üye listesi, EK-G Seçim İçin Sandık Hazırlama ve Kapanış Tutanağı, EK-H Seçimi Bitirme ve Sandık Kapama Tutanağı, EK-J Sandık Tasnif Tutanağı, varsa EK-İ Kura Usulü Delege Belirleme Tutanağı, EK-K Sandık Seçim Sonuç Tutanağı, varsa itirazlar ve diğer belgeler ile birlikte zarfa veya bir koliye konularak zarfın - kolinin kapağı ve açılabilecek yerleri sandık kurulunca yapıştırılacak, kâğıtlar üzeri açılmasını önleyecek şekilde EK-L Teslim Tutanağı ile şb.bşk., bşk.yrd., il / ilçe / iş yeri temsilcisi veya yetkilendirilmiş üye o da yoksa sandık başkanına teslim edilir. Zarf – koli Teslim alan tarafından elden şubeye teslim edilmeyecek ise ödemeli olarak gönderilir. Teslim tutanağının bir nüshası teslim eden kurul üyelerinden birinde kalacak, bir nüshası iş yeri temsilcilik ilan tahtasına, bir nüshası Şube binasında askıya çıkarılacak, bir nüshası ile diğer belgeler Şube Yönetim Kurulu’na teslim edilecektir.
        Şube yönetim kurulu üç ay süreyle bu belgeleri saklamak zorundadır.

Delege Seçim Sonuçlarına İtiraz
Madde 21- Adaylar; seçim sonuçlarının askıda kalma süresi içerisinde dilekçe ile şubeye veya gerektiğinde doğrudan Genel Merkeze itiraz edebilirler. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.
        İtiraz eden aday, iddialarını ispatlayacak bilgi ve belgeleri itiraz dilekçesine eklemek zorundadır. Şube yönetim kurulu itirazı mevcut belgelere göre bir gün içinde karara bağlar. İtiraz üzerine verilen karar seçimin yapıldığı mahalde veya sendika internet adresinde ve şube binasında ilan edilir.
        Merkeze yapılan itirazın sonucu şubeye bildirilmeden şube genel kurulu ile ilgili işlemlere başlanamaz. Merkez itiraz hakkındaki kararını, itirazın Merkez’e intikalinden itibaren yedi gün içinde şubeye bildirir. Ancak, bu süre içinde bildirilmeyen kararlar reddedilmiş sayılır.
          Seçim sonuçları, itiraz süresinin geçmesiyle kesinleşmiş olur.
Delege seçim sonuçlarının merkez’e bildirilmesi
Madde 22- Seçim sonuçları şube başkanlığınca 4 gün içerisinde Merkez’e bildirilir. Seçimlerle ilgili belgeler şubeler tarafından saklanır, Sendika Genel Merkezinin talebi halinde 48 saat içerisinde eksiksiz olarak merkeze ulaştırılır. Evrakların tahrifatı, kaybolması ve eksik tutulmasından sorumlu kişiler Sendika Genel Disiplin Kuruluna sevk edilir.
Delege seçimlerinin yenilenmesi
Madde 23- Delege seçimlerinde yönetici veya üyeler tarafından, kanun, tüzük ve yönetmeliklere aykırı olarak, seçimlere hile karıştırılması veya herhangi bir şekilde seçimlerin hileye dayandığının tespiti halinde, Merkez o seçim bölgesine ait delege seçimlerini iptal eder ve görevlendireceği bir Sandık ve Seçim Tasnif Kurulu marifetiyle en geç on gün içinde delege seçimini yeniler.
        Merkez, hileye başvuranlar hakkında cezai müeyyide istemi yanında, Sendika’nın bu sebeple uğradığı maddi zararın tazmini yoluna da gidebilir. Ayrıca, hile ve usulsüzlük sebebiyle seçimlerin yenilenmesine sebep olanlar ve kusurlu görülenler Genel Disiplin Kurulu’na sevk edilebilirler.
Delegelik süresi
Madde 24- Delegelik sıfatı, müteakip Genel Kurul için yapılacak delege seçimi tarihine kadar devam eder ve mevcut delegeler, bu süre içerisinde yapılacak olağanüstü Genel Kurullara delege sıfatıyla katılırlar. Delegelik sıfatı bir sonraki olağan genel kurulun yapılması ile sona erer.
        Üyeliği sona eren delegelerin, delegelik sıfatları sona erer. Ancak seçildikleri dönem içerisinde emekli olanların delegelikleri (üye aidatı ödemeleri koşuluyla) seçildikleri dönemin sonuna kadar devam eder.
        Şube yönetim veya denetleme kurulu üyesi olup, şube genel kurullarında tabii delege olanlar; yönetim veya denetleme kurullarına seçilememeleri ve görevlerinin sona ermesi halinde, daha sonra yapılacak olağan veya olağanüstü şube genel kurullarına delege sıfatı ile katılamazlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Şube Genel Kurul Seçimleri


 Şube genel kurulları
Madde 25- Şube genel kurulları, Genel Merkez Genel Kurulu toplantı tarihinden en az iki ay önce bitirilmek kaydıyla Genel Yönetim Kurulu’nca hazırlanacak takvime göre dört yılda bir toplanır. Şube genel kuruluna çağrı şube yönetim kurulunca yapılır. Şube yönetim kurulunca; toplantının yeri, günü, saati ve gündemi ile çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının yapılacağı yer, gün ve saat en az on beş gün öncesinden Kanun ve Tüzüğün öngördüğü mercilere yazıyla bildirilir ve sendika internet adresinde ilan edilir.
        Şube genel kurulu, delege tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa en çok on beş gün içinde ikinci toplantı yapılır. İkinci toplantıda üye veya delege tam sayısının üçte biri toplantı için yeterlidir. Genel kurulda karar yeter sayısı toplantıya katılan üye/delege sayısının salt çoğunluğudur ancak bu sayı üye veya delege sayısının dörtte birinden az olamaz. Her üye/delegenin bir oy hakkı vardır. Genel kurulda oy kullanacak ve önerge verecek delegelerin hazır bulunması şarttır. Vekâletle oy kullanılamaz. Genel kurullarda üye/delege olmayanlar nisapta/karar yeter sayısında nazara alınmazlar ve oy kullanamazlar.
Şube Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
Madde 26- Şube yönetim kurulunun veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü veya haklı bir neden olması halinde genel kurul delegelerinin 1/5’nin yazılı isteği üzerine Genel Merkez Yönetim Kurulunun onayını almak kaydıyla en geç altmış gün içinde genel kurul olağanüstü toplanır. Toplantı isteminde, toplantının ne için yapılmak istendiği gerekçeleri ile belirtilir.
        Olağanüstü genel kurul toplantılarında Yönetim Kurulu tarafından ilan edilmiş gündem dışındaki konular görüşülemez, gündeme ekleme ve değiştirme yapılamaz ve teklifte bulunulamaz.
Şube Genel Kurulunun İlanı
Madde 27- Seçimlerden on beş gün önce, seçimlerin yapılacağı yer, gün, saat ve gündemin de içinde bulunduğu ilan metni delegelere, Sendika internet sayfasında ilan edilir ve imkânlar dâhilinde sendika kayıtlarındaki mail adresleri ile cep telefonlarına mesajla bildirilir.
        Seçimin yapılacağı günden en az on beş gün önce toplantının gündemi, yeri, günü, saati ve çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten yazı yetkili seçim kurulu başkanlığına, mülkî idare amirine ve yasanın öngördüğü mercilere verilir.
        Tüzük ve Seçim Yönetmeliğine göre seçim ünitelerinden seçilen delegeleri gösteren seçmen listesi hazırlanır ve yeteri kadar suret hazırlanarak yetkili seçim kurulu başkanlığına mühürlenmek üzere teslim edilir. Hâkim tarafından talep edilmesi halinde gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeler ibraz edilip yapılacak inceleme sonrasında varsa noksanlar tamamlanarak seçime katılacak delegeleri belirleyen onaylı listeler yetkili seçim kurulu başkanlığından alınır. Onaylanan liste ile seçimlerin yapılacağı yer, gün ve oy kullanma işleminin başlayış ve bitiş saatleri, toplantı tarihinden yedi gün önce şube/Genel Merkez binasında asılmak suretiyle ilan edilir. İlan süresi üç gündür. İlanın yapıldığı her gün için ayrı ayrı tutanak tutulur.
Şube Genel Kurulu Gündemi
Madde 28- Şube genel kurullarında uygulanacak gündemde aşağıda belirtilen hususların yer almasına özen gösterilir. Ancak, genel kurulun yapılış şekline göre gündeme bazı hususlar eklenip çıkarılabilir.
        a)      Yoklama ve Açılış
        b)      Saygı duruşu ve İstiklâl Marşının okunması,
        c)      Genel Başkan / Şube Başkanının konuşması
        c)      Divanın oluşması,       

        f)      Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi (1'inci olağan kurul ve olağanüstü

                 kurullarda icra edilmeyebilir)
        g)       Bilançonun okunması ve görüşülmesi, (1'inci olağan kurul ve olağanüstü kurullarda icra

                 edilmeyebilir)
        ğ)      Denetleme Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi (1'inci olağan kurul ve olağanüstü

                 kurullarda icra edilmeyebilir)
        h)      Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının ibrası
        ı)      Genel Kurul karar tasarılarının ve yönetim kuruluna verilecek yetkilerin görüşülmesi ile karara

                 bağlanması
        ı)       Zorunlu organların seçimi, (Divan uygun olan bir saati belirleyerek, aday listelerinin verilmesini

                 ister)
        j)      Komisyon ve istişari kurulların faaliyet raporları ve sunumu,
        k)      Dilek ve temenniler,
        l)      Kapanış.


        Genel kurul gündeminin süresinden önce tamamlanacağı durumlarda istişare organların sunuşu, gelecek döneme ilişkin talep ve temennilerin alınması faaliyetleri yürütülebilir.
Şube genel kurulunda yoklama ve açılış
Madde 29- Seçim kurulunca hazırlanan hazirun cetvelinin, delegeler tarafından imzalanması şarttır. İmzalanan hazirun cetveline göre çoğunluğun bulunduğunun tespiti üzerine şube başkanı koordinesinde şube genel kurulu çalışmalarına başlanır.
        Şube genel kurulunun yoklama ve açılış konuşması, başkan veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından yapılır.
Şube genel kurulu divanının oluşması
Madde 30-  Delegeler tarafından teklif edilmek sureti ile bir başkan ve en az iki kâtip üyeden oluşacak divan kurulu seçimle belirlenir.
        Divan başkanının görevleri şunlardır:
        a)      Gündemi okur, gündemin ilan edilen süre içinde icrasını sağlar.
        b)      Delegelerin onda birinin yazılı teklifi ve katılan delegelerin salt çoğunluğunun oyu ile gündeme

                 madde ilave edebilir.
        c)      Katılan delegelerin beşte birinin teklifi ve salt çoğunluğun kabulü ile gündemden madde

                 çıkarabilir.
        ç)      Şube genel kurulunun çalışma saatlerini tespit eder,
        d)      Görevliler tarafından isimleri tespit edilen konukları tanıtır, gelen telgraf ve mesajları okur.
        e)      Karar almak için yeterli çoğunluğun bulunmadığının tespit edilmesi halinde, delegelerin salondaki

                 yerlerini almalarını sağlar.
        f)      Kanunlara, Tüzüğe ve yönetmeliklere aykırı olan veya suç teşkil eden konuşmalar ve olaylar

                 karşısında çalışmalara ara verebileceği gibi, şube genel kurulu çalışmalarını erteleyebilir.
        g)     Toplantı düzenini bozanları uyarır. Fiil ve tutumlarında ısrar edenleri huzuru sağlamak amacıyla

                 salondan dışarı çıkarır.
        ğ)     Protokol konukları dışındaki konuklarla delege/üye olmayanlara konuşma hakkı vermez. Seçim

                icra edilecek kurullarda delege/üyelere de konuşma hakkı vermez.
        h)     Seçimde Başkan adayı olanlara konuşma sırası belirlenerek eşit süre tanınmak suretiyle konuşma

                yapmalarına imkân sağlanır.
        ı)      Seçimlerde aday olanların listelerini, birlikte veya organlara göre ayrı ayrı olmak üzere yeteri

                kadar düzenleyerek mühürlenmek üzere seçim kurulu başkanına verir.
        Kâtip üyelerin görevleri şunlardır:
        a) Konuşmaları ve alınan kararları kaydeder ve tutanak haline getirirler.
        b) Yapılan oylamaları sayıp doğru olarak tespit ederler.
        Divan; genel kurul karar defterine geçmesi gereken tutanakları, kayıtları ve diğer belgeleri, yeni seçilen yönetime imzalayarak teslim eder.
Şube genel kurullarında görevliler
Madde 31- Şube yönetim kurulu tarafından önceden, şube genel kurulu ihtiyaçlarını karşılamak, genel kurula katılan delegelere hazırun cetvelini imzalatmak, konukları ve delegeleri karşılayarak yer göstermek ve divana yardımcı olmak amacıyla yeteri kadar eleman görevlendirilir. Bu görevliler;
        a)      Kollarında kol bandı veya yakalarında görevli tanıtım kartı bulundururlar.
        b)      Delegelerin ve konukların kartlarını yakalarında taşımalarını, toplantı ve oylama süresince genel

                 kurul salonunu terk etmemelerini nezaket kuralları içinde kendilerine hatırlatırlar.
        c)      Delegelerin söz alma pusulalarını ve önergelerini divana iletirler.
        ç)      Divanın uyarılarının uygulanmasına yardımcı olurlar.
        d)      Şube genel kurulu çalışmalarına dair metinleri, delegelere ve ilgililere dağıtırlar.
        e)      Divan tarafından verilen şube genel kurulu hizmetleri ile diğer görevleri yerine getirirler.
        f)      Konukları ve protokol görevlilerinin imkânlar ölçüsünde delegelerden ayrı yerde oturmaları sağlanır.
Şube genel kurulu delegelerinin görev ve yükümlülükleri
Madde 32- Temsil yükümlülüğünün gereği olarak delegeler, şube genel kurulunun çalışmaya başlamasından bitimine kadar devamlı olarak takip etmekle görevlidirler.
        Delegeler, şube genel kurulunun sükûnet içinde geçmesi için kendisinden beklenilen ihtimamı göstermek zorundadırlar.
        Delegeler, konuşmacıların konuşmalarına müdahalede bulunamazlar. Ancak, herhangi bir usulsüzlüğün olması halinde durumu divan başkanlığına yazılı pusula ile bildirirler.
        Delegeler, divanın uyarılarına uymak zorundadırlar.
Seçim sandık kurulunun oluşması
Madde 33- Hâkim, bir başkan ve iki üyeden oluşan seçim sandık kurulunu oluşturur.
        Seçim sandık kurulu, seçimlerin Kanun, Tüzük ve bu Yönetmelik'in öngördüğü esaslara göre yürütülmesi, yönetimi ve oyların tasnifi ile görevli olup, bu görevleri seçim ve tasnif işlemleri bitinceye kadar aralıksız olarak devam eder.
        Seçimler sırasında sandık kurulu başkanına ve üyelerine karşı işlenen suçlar, kamu görevlilerine karşı işlenmiş gibi cezalandırılır.
Şube zorunlu organlarına adaylık
Madde 34- Zorunlu organlara aday olmak isteyen delegeler divan başkanlığına yazılı olarak başvurur. Zorunlu organlara diğer delege/üyeler tarafından da genel kurul üye/delege tam sayısının 1/5 kadar delegenin teklifi ile aday gösterilebilir. Divan başkanlığı, aday olunan zorunlu organlara göre başvuruları tasnif eder, oy pusulası haline getirilmek üzere ilgili seçim kurulu başkanlığına teslim eder.
Şube zorunlu organlarının seçimi
Madde 35- Zorunlu organlara liste veya bağımsız olarak aday olunabilir. Aday listeleri, aynı oy pusulasında divana veriliş sırasına göre, veriliş sırası belirlenemez ise kura ile sırası belirlenerek yan yana yazılır. Bağımsız adaylar birleşik oy pusulasının en sağına yazılır.
        Seçim kurulu başkanlığı tarafından mühürlenen listeler oy pusulası olarak kullanılır.
        Seçim sonucu oluşan yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyeleri, kendi aralarında seçimle görev bölümü yaparlar.
Genel merkez genel kurulu (Üst Kurul) delegelerinin seçimi
Madde 36- Genel Merkez Genel Kurul delegeleri;
        a)      Sendikanın Şube teşkili bulunmaması halinde; seçimlerin tüm Ülke genelindeki seçim çevresini kapsayacak şekilde ve tespite esas üye kayıtlarının dondurulduğu tarihteki Genel Merkez kayıtlarındaki üye sayıları esas alınmak suretiyle tespit edilir.
        b)      Sendikanın Şube teşkili bulunması halinde veya seçimlerin şube, il, ilçe veya iş yeri temsilciliklerinde üye sayılarının değişiklik gösterdiği farklı tarihlerde yapılması durumunda;
                (1) Üst kurul delegeleri Şube Yönetiminin sorusu üzerine Genel Merkez tarafından; Şube genel kurulları tarafından şube genel kurul seçiminin yapıldığı tarihten önceki, Kanun'un 30'uncu maddesi uyarınca tespit edilmiş seçim çevresine dahil üye sayısının o tarihteki resmi gazetede yayımlanan sendika üye sayısına oranıyla (bu kapsamda yapılmış bir tespit yok ise bir önceki Genel Merkez Genel Kurulunda o ili temsil eden delege sayısının 200'e oranıyla, o da yok ise seçim tarihindeki üye sayısının sendika üye sayısına oranıyla) Genel Merkez Genel Kurul delege sayısı olan 200'ün çarpılması sonucu belirlenen sayının iki katı kadar seçilmek üzere tespit edilir.
                 Genel Merkez Genel Kurulu delegesi olmak isteyen şube genel kurulu delegeleri, divan başkanlığına müracaat eder. Divan, adayları ad ve soyadlarına göre alfabetik sıraya koyarak şube zorunlu organları oy pusulasından ayrı bir oy pusulası haline getirir, delege sayısınca çoğaltarak seçim kurulu başkanına mühürletir ve şube yönetim kurulu listesinden ayrı olarak oylamaya sunulur.  Alınan oy sayısına göre delegelerin sırası belirlenir. Oyların eşit olması halinde eşit oy alanlar arasında kura çekilir.
                 Genel Merkez Genel Kuruluna katılacak delegelerin tespitinde; Kanun gereğince genel kurul toplantısına esas olmak üzere yetkili seçim kurulu başkanlığına verilecek üst kurul delege listesinin tespiti için esas alının tarihteki sayılar dikkate alınarak şubelere ayrılacak delege sayısı tespit edilir. Genel Kurul delege listesinin tespiti sırasında üyeliği devam eden delegeler dikkate alınarak tespit edilmiş sayı dâhilinde üst kurul delege listesinde sıralamaya giren delegeler Genel Merkez Genel Kurulunu oluşturacak kesinleşmiş delege listesine alınır. Ancak; yetkili seçim kuruluna verilecek kesinleşme tarihinden sonra ve olağanüstü genel kurul için yapılan toplantılarda istifa, vefat vb. nedenlerle boşalan delegeliklerin yerine alt sıralardan delege alınmaz. Genel Merkez Genel Kurulu için yedek delege seçilmez.
                (2)  İl temsilciliklerinde seçilecek üst kurul delege sayıları Genel Merkez tarafından üst kurul delege seçiminin yapıldığı tarihten önceki Kanun'un 30'uncu maddesi uyarınca tespit edilmiş seçim çevresine dâhil üye sayısının o tarihteki resmi gazetede yayımlanan sendika üye sayısına oranıyla (bu kapsamda yapılmış bir tespit yok ise bir önceki Genel Merkez Genel Kurulunda o ili temsil eden delege sayısının 200'e oranıyla, o da yok ise seçim tarihindeki üye sayısının sendika üye sayısına oranıyla) Genel Merkez Genel Kurul delege sayısı olan 200'ün çarpılması sonucu belirlenen sayı kadar seçilir.
               (3) Genel Merkez Genel Kurul seçimi için üst kurul delege sayısının tespitine esas üye kayıt sayılarının dondurulduğu tarihteki üye sayısı esas alınarak;

(a) Öncelikle her şube ve temsilcilik için bir delege ayrılır

(b) Sendika üye sayısı, (1)'inci bende göre şubelere veya temsilciliğe tahsisten sonra kalan delege sayısına bölünerek şubelerde veya temsilciliğe kaç üye için bir delege seçileceği bulunur,
(c) (1) ve (2)'nci bentlere göre tahsis olunan delege sayısı ile 200 (iki yüz) arasındaki fark (2)'nci bende göre bölüm sonucunda artık veren şubelerin veya temsilciliklerin artık üye sayısı çok olandan itibaren birer delege tahsis edilir,

          Bu fıkra kapsamında yapılan hesaplama sonucunda her şube ve temsilciliğe ayrılacak toplam delege sayısına göre bu maddenin a ve b fıkraları uyarınca oluşturulan listelerden listenin ilçe seçime verildiği tarih itibarıyla üyeliği devam eden delegeler dikkate alınarak üst kurul delegesi belirlenir. Buna göre tespit edilen üst kurul delegelerinin ad, soyad, T.C.kimlik nu., baba adı, doğum yeri/tarihi, tebligata esas adres, elektronik posta adresi ve telefon bilgileri ilgili şube veya il temsilcilikleri tarafından sendika genel merkezine bildirir.
        Olağanüstü genel kurullar en son olağan genel kurula katılmış delegeler ile toplanır.
İl Temsilcilikleri Seçim Çevresinde İcra Edilecek Seçim
Madde 37- Şube kurulmamış il temsilcilikleri seçim çevresinde sadece üst kurul delege seçimi yapılır. İl temsilciliği seçim çevresinde yapılacak üst kurul delege seçimlerinde Kanun, Tüzük ve bu Yönetmelik'in dördüncü bölümündeki Şube Delege Seçimi Esasları emsalen uygulanır. Ancak seçimler genel merkez tarafından yürütülür.

Seçim sonuçları
Madde 37- Delegelerin oy kullanma işlemi bittikten sonra, sandık kurulu tarafından tasnife geçilir.     Tasnif açık olarak yapılır. Tasnif sonuçları tutanaklara üç nüsha yazılarak divana verilir.
Divan, seçim sonuçlarını şube genel kuruluna açıklar ve tutanakların birer suretini şube genel kurulunun yapıldığı mahalde asarak ilan eder.
Seçimlere itiraz
Madde 38- Genel kurulda yapılan organ ve delege seçimlerinin devamı sırasında yapılan işlemlere ilişkin olarak genel kurullarda yapılacak itiraz, seçimlerin iptali ve yenilenmesine ilişkin hususlarda Kanun hükümleri uygulanır.
        İtiraz süresinin geçmesi ve itirazların karara bağlanmasından hemen sonra hâkim, yukarıdaki hükümlere göre kesin sonuçları ilan eder ve Genel Yönetim Kurulu’na ve şubeye bildirir.

ALTINCI BÖLÜM
Son Hükümler


Yürürlülük
Madde 40- Bu Yönetmelik Sendika Yönetim Kurulunun …/…/… tarih ve …. sayılı Kararı ile ….../01/2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Yürütme
Madde 41- Bu Yönetmelik hükümlerini Genel Merkez Yönetim Kurulu yürütür.


EKLER:

EK-A   Üye Listeleri,

EK-B   Sandık ve Seçim Tasnif Kurulu Adaylık Belgesi,

EK-C   Zorunlu Organlara Adaylık Başvuru Belgesi,

EK-D  İlan Asma Tutanağı,

EK-E   İlan İ